دکتر علی موسوی گرمارودی در سال 1320 در قم بدنیا آمد. پدرش از دانشـــمندان اهل

گرمارود الموت قزوین بود.

     موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد

و دکترای خودر را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته است .
     او در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور موثر داشته است که راه اندازی و مدیریت گلچـــرخ
نمونه ای از تلاش های اوست.
     کارنامه شـعری گرمــارودی مشتمل بر 9 کتـاب شـعر با نامهای: عبور ، در سایه ســـار نخل ولایت ، ســرود رگبار
 

،چمن لاله، خط خون ، دســتچین ، باران اخــم ، گزیده شـــعر نیســـتان ، تا ناکجــا آبــاد و گزیـــنه شــعر به انتــخاب

 
 

بهاءالدین خرمشــاهی  است و همــچنین 4 اثر زیر چــاپ او عبارتــند از  : صدای سبــز زندگی و شعر ادیب المـمالک

 
  فراهانی، از صدر تا ساقه و ترجمه قرآن کریم.  
     
     
     
 

همکاریهای دکتر علی موسوی گرمارودی با موسسه نیستان جم :

 
 

   قرائت علمی متن کامل دیوان حافظ (نرم افزار لسان الغیب )

 
 

   پیشگفتار و زندگینامه حافظ  (نرم افزار لسان الغیب)

 
 

 

 
       

Copyright 2012 neyestan jam. All rights reserved.