... نرم افزار لسان الغیب: صحیح ترین نسخه صوتی دیوان غزلیات حافظ همراه با شیوا خوانی و شمرده خوانی - با سندیت علمی - متن خوشنویسی شده اشعار حافظ - شرح غزلیات - مشاعره - متن کامل دیوان شمس و مثنوی معنوی به همراه امکان جستجو و
 
1
 
     

     
 

 

 
 
 
این صفحه قسمتی از نرم افزار لسان الغیب است. اطلاعات بیشتر دفتر مهمان خرید تفال به دیوان حافظ دیوان غزلیات شمس صفحه اصلی